اثر مليحه کيانيان

شومينه ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - شومينه - مجسمه

شومينه ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - شومينه - مجسمه

شومينه ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - شومينه - مجسمه