اثر مليحه کيانيان

تنديس جشنواره تاتر ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از گچ )

اثر مليحه كيانيان - تنديس جشنواره تاتر - نقش برجسته