اثر مليحه کيانيان

تفكر ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - تفكر - مجسمه