اثر مليحه کيانيان

اسب شاخدار ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - اسب شاخدار - مجسمه

اسب شاخدار ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - اسب شاخدار - مجسمه