اثر مليحه کيانيان

صورت شكسته ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - صورت شكسته - مجسمه

صورت شكسته ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - صورت شكسته - مجسمه

صورت شكسته ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - صورت شكسته - مجسمه

صورت شكسته ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - صورت شكسته - مجسمه