اثر مليحه کيانيان

كودك ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - كودك - مجسمه