اثر مليحه کيانيان

دست ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - دست - مجسمه