اثر مليحه کيانيان

سفر روح ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از انواع چسب )

اثر مليحه كيانيان - سفر روح - نقش برجسته

سفر روح ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از انواع چسب )

اثر مليحه كيانيان - سفر روح - نقش برجسته

سفر روح ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از انواع چسب )

اثر مليحه كيانيان - سفر روح - نقش برجسته