اثر مليحه کيانيان

او بزرگ است ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - او بزرگ است - مجسمه

او بزرگ است ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - او بزرگ است - مجسمه