اثر مليحه کيانيان

نگاه به آينده ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - نگاه به آينده - مجسمه

نگاه به آينده ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - نگاه به آينده - مجسمه

نگاه به آينده ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - نگاه به آينده - مجسمه

نگاه به آينده ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - نگاه به آينده - مجسمه

نگاه به آينده ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - نگاه به آينده - مجسمه

نگاه به آينده ( عکس 6) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - نگاه به آينده - مجسمه