اثر مليحه کيانيان

دست ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - دست - مجسمه