اثر مليحه کيانيان

آويز زندگى ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - آويز زندگى - نقش برجسته

آويز زندگى ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - آويز زندگى - نقش برجسته

آويز زندگى ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - آويز زندگى - نقش برجسته

آويز زندگى ( عکس 4) ( نقش برجسته - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - آويز زندگى - نقش برجسته